Algemene Voorwaarden Yogingie.

Lees alsjeblieft deze algemene voorwaarden aandachtig. Het gebruik van de studio’s, het volgen van lessen en de aankoop van lessen is onderhevig aan deze voorwaarden. Door les(sen) en/ of workshop(s) te volgen gaat eenieder akkoord met deze voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Yogingie; hieronder Yogingie genoemd.
Student is iedere (rechts)persoon die geld betaald voor een dienst van Yogingie of een factuur heeft ontvangen.

Yogingie behoudt het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen en te wijzigen wanneer nodig. Zulke wijzigingen worden gepubliceerd op de website van Yogingie: www. yogingie.nl en zijn bindend voor studenten/deelnemers.

 

Artikel 1: Algemeen
 Geldende voor alle lesvormen; yogalessen, workshops en cursussen, hierna “les” genoemd.

1.1 Met de (online) inschrijving en/of betaling voor de les gaat de student akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder geformuleerd.

1.2 Deelname aan de les van Yogingie is geheel op eigen risico van de student. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft de student aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. Yogingie is niet aansprakelijk voor lichamelijk en /of geestelijk letsel/schade van enigerlei aard als gevolg van het volgen van een les.

1.3 Yogingie geeft studenten de ruimte om hun persoonlijke spullen te kunnen opbergen. Yogingie of een andere (vervangende) docent is echter niet aansprakelijk voor eventuele verlies van en/of beschadigingen aan eigendommen van de student. Mobiele telefoon van de student dient tijdens de les op vliegtuigstand te staan.

1.4 De student is zelf verantwoordelijk voor de juiste sportkleding. Yogingie zal de student van tevoren op de hoogte stellen van geschikte kleding. De yogazaal is een schoenvrij gebied. Al het buiten schoeisel moeten worden geplaatst in het schoenenrek.

1.5 Studenten mogen niet blootvoets door de yogazaal wandelen wanneer ze last hebben van voetschimmel of andere besmettelijke voet aandoeningen.

1.6 Eten in de yogazaal in niet toegestaan.

1.7 Yogingie biedt in de yogazaal een veilige opbergplek aan waar de student haar /zijn mobiele telefoon en andere waardevolle spullen kan opbergen. De mobiele telefoon dient tijdens de les op vliegtuigstand te staan. Aan het einde van de les/workshop is er voldoende ruimte om een foto te maken. Let hierbij op dat er geen andere studenten vast worden gelegd. Vriendelijk verzoek om bij het gebruik op social media de studio te taggen.

1.8 Persoonlijke hygiëne vind Yogingie belangrijk. Overheersende luchtjes, zowel zweet als parfum, worden niet gewaardeerd. Yogingie kan de student hier op aanspreken en vragen dit te verhelpen. Tijdens de Hangmat Yoga lessen is het dragen van een tshirt met mouwtjes verplicht. In de studio’s zijn yogamatten en attributen beschikbaar. Studenten ruimen na de les de spullen op en reinigen hun mat.

1.9 De student dient zich tot minimaal 2 uur van tevoren aan te melden bij Yogingie voor de les. Dit kan telefonisch, via WhatsApp of per mail of via het online reserveringssysteem Momoyoga.

1.10 Uit respect naar de docent en andere studenten vragen we van de student minimaal 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. De student dient op de afgesproken tijd omgekleed klaar te zijn. Is dit niet het geval, dan gaat de verloren tijd van de lestijd af. In bakkum gaat de deur automatisch dicht en kan Yogingie deze niet meer openen als de les is begonnen.

1.11 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Yogingie en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie door toedoen van een student zullen ten alle tijden verhaald worden op de student.

1.12 Yogingie zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat de les geen doorgang kan vinden, dan zal Yogingie vóór aanvang van les contact met de student opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. In geval van annulering vanwege te weinig deelnemers vind restitutie van het eventueel reeds betaalde lesgeld plaats. In geval van overmacht-situaties zal overleg plaatsvinden over restitutie van (een deel van) het lesgeld.

1.13 De les wordt geannuleerd bij nul of één student. Het minimum aantal studenten voor een les is twee. Met uitzondering van 01-08-2019 tot 01-08-2020. Tijdens deze opstartperiode zal Yogingie ook les geven bij één aanmelding. Yogingie behoudt zich wel het recht om eventueel lessen te combineren om zo tot meer studenten te komen. Yogingie neemt hier persoonlijk contact over op met de student.

1.14 Reserveren voor een les is niet verplicht, maar biedt wel zekerheid dat de student een plek heeft (indien er nog plek vrij is). Daarnaast verhoogd een reservering de kans dat de les doorgaat.

 1.15 Yogingie is niet op de locatie aanwezig als de les is geannuleerd. Mocht de student niet gereserveerd hebben kan het zijn dat deze voor een dichte deur komt te staan.

1.16 Yogingie doet er alles aan zelf les te geven. In geval van ziekten of andere persoonlijke situaties zal Yogingie zorgen voor een goede vervanger. In geval van annulering vind restitutie van het eventueel reeds betaalde lesgeld plaats. Er is geen garantie altijd les te krijgen van de instructrice die op het rooster staat aangegeven.

1.17 Inschrijf-en incassoformulieren dienen naar volledigheid en waarheid ingevuld te worden.

1.18 Yogingie beschermt uw privacy. Opgegeven persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
Yogingie verzamelt persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering, zoals het uitvoeren van de automatische incasso, het versturen van informatie over de lessen en het versturen van de nieuwsbrief. De gevraagde gegevens worden verwerkt binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor aanvullingen van dit document verwijs ik naar Yogingie’s privacyverklaringsdocument, te vinden op www.yogingie.nl.

De bewaarde gegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derde partijen, behalve als de wet daartoe verplicht.

1.19 Bij deelname aan de les wordt het email adres van de student automatisch toegevoegd aan een mailinglijst waardoor de student nieuwsbrieven kan ontvangen. Indien dit niet gewenst is kan de student zich weer afmelden voor deze nieuwsbrief.

1.20 Yogingie behoudt zich het recht om student(en) te weigeren, of de les stop te zetten, bij ongepast gedrag. Bij (vermoeden van) ongepast gedrag wordt de student vriendelijk verzocht de studio te verlaten.

1.21 De student stelt Yogingie (of vervangende instructrice) voor aanvang van de les altijd op de hoogte van eventuele blessures of andere lichamelijke beperkingen zodat de fysieke belasting aangepast kan worden.

1.22 Minderjarigen zijn van harte welkom in de yogalessen, maar dienen wel toestemming te krijgen van (een) ouder(s)/verzorger(s). Voor rittenkaarten, abonnementen, workshops, cursussen of trainingen dient hier schriftelijk toestemming voor zijn gegeven.

1.23 Yogingie behoudt zich het recht om roosters en lesuren te wijzigen.

1.24 Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden kan Yogingie weigeren diensten te leveren aan de student.

 

Artikel 2: Betaling

2.1 De student is officieel ingeschreven voor de les of workshop zodra hij/zij het inschrijfformulier verzonden heeft.

2.2 Wanneer de student niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Yogingie het recht om de student de dienst te weigeren.

2.3 Voor zowel de rittenkaart, losse lessen als de abonnementen geldt dat deze persoonlijk zijn en niet overdraagbaar. Een rittenkaart of losse les als cadeau voor een ander dient bij de betaling kenbaar te worden gemaakt.

 

Artikel 2: Betaling 10 rittenkaart of losse les

2.4 De student is verplicht het volledige bedrag van de rittenkaart of losse les te betalen vóór aanvang van de eerste les. Een betaling per bank kan tot 2 dagen (48 uur) van tevoren worden overgemaakt. De student ontvangt een kwitantie als bewijs van betaling. Er is geen mogelijkheid tot elektronische betaling op de locatie zelf.

2.5 Een betaling contant dient betaald te worden na de eerste les. De student ontvangt een kwitantie als bewijs van betaling.

2.6 Losse lessen zijn na de data van aankoop één maand geldig. Rittenkaarten zijn 3 maanden geldig.

2.7 Annuleren van de aankoop van een rittenkaart of losse les kan kosteloos, mogelijk tot 1 week voor de samen overeengekomen start van de les. Bij annulering tot 2 dagen (48 uur) voor de samen overeengekomen start van de les is de klant 50% van het overeengekomen bedrag schuldig. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. (bij ernstige ziekte/blessure is het in overleg mogelijk de les te verplaatsen, hiervoor dient een vorm van bewijs overlegd te worden)

2.8 Yogingie behoudt zich het recht voor om de rittenkaartkosten of de prijs van een losse les eenzijdig aan te passen. Eerder aangeschafte rittenkaarten of losse lessen blijven echter ongewijzigd. Studenten worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld.

2.9 Een cadeaubon kan zowel online als bij Yogingie verkregen worden. Een cadeaubon kan tot 12 maanden na aankoop ingeleverd worden. De waarde van de cadeaubon staat altijd duidelijk op de cadeaubon en kan niet voor andere producten, diensten of geld worden ingeleverd.

2.10 Minderjarigen zijn van harte welkom in de yogalessen, maar dienen wel toestemming te krijgen van (een) ouder(s)/verzorger(s). Voor een rittenkaart dient schriftelijk toestemming te zijn gegeven.

 

Artikel 2: Betaling Abonnementen

2.11 Yogingie rekent € 12,50 aan inschrijfkosten, deze zijn eenmalig.

2.12 Om in te schrijven tekent de student een machtigingsformulier voor doorlopend automatisch incasso (te verkrijgen en in te leveren in de les). De student kiest hierbij voor een abonnement met een contractperiode. De minimale contractperiode is 3 maanden. Een contractperiode is tussentijds niet opzegbaar.

2.13 Met het ondertekenen van het machtigingsformulier geeft de student toestemming om doorlopend een bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven.

2.14 Indien de student een les niet komt wordt deze les bewaard en kan de student van deze les(sen) gebruik maken gedurende de gehele abonnement periode. Na deze periode vervallen deze “bewaarde” lessen. In geval van stilzwijgende verlenging vervallen de “bewaarde” lessen van de periode daarvoor.

2.15 Opzeggen dient schriftelijk te geschieden middels een opzegformulier (aanvragen in de les of via info@yogingie.com) Opzegtermijn is één volle kalendermaand (bijv. per 16 maart opzeggen is tot 16 april betalen)

2.16 Indien de student niet tijdig schriftelijk opzegt, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met één maand. De student blijft dan verplicht de verschuldigde lesgelden aan Yogingie te betalen, ook wanneer de student geen gebruik maakt van de lessen.

2.17 Studenten dienen zorg te dragen voor een probleemloze betaling. De mogelijkheid bestaat om het incassobedrag binnen 56 kalenderdagen terug te boeken. Bij een niet terechte terugboeking, bijv. vanwege een contractverplichting, wordt er € 5,- kosten in rekening gebracht

2.18 Minderjarigen zijn van harte welkom in de yogalessen, maar dienen wel schriftelijk toestemming te krijgen van (een) ouder(s)/verzorger(s). Voor minderjarige geldt een ander inschrijfformulier.

2.19 Yogingie behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Lopende abonnementen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Studenten worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld.

 

Artikel 2: Betaling workshops, cursussen en trainingen.

2.20 De student is verplicht het volledige bedrag van de workshop, cursus of training te betalen vóór aanvang van de eerste les. Een betaling per bank en kan tot 2 dagen (48 uur) van tevoren worden overgemaakt. De student ontvangt een kwitantie als bewijs van betaling. Er is geen mogelijkheid tot elektronische betaling op de locatie zelf

2.21 Annuleren van de aankoop van een workshop, cursus of training kan kosteloos, mogelijk tot 1 week voor de start van de workshop, cursus of training. Bij annulering tot 2 dagen (48 uur) voor de start van workshop, cursus of training is de klant 50% van het overeengekomen bedrag schuldig. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. (bij ernstige ziekte/blessure is restitutie van het volledige bedrag het in overleg mogelijk, hiervoor dient een vorm van bewijs overlegd te worden)

2.22 Workshops, cursussen en trainingen worden aangekondigd via de website, social media en in de studio’s.

2.23 Voor workshops, cursussen en trainingen geldt een minimum aantal deelnemers. Als er te weinig deelnemers zijn gaat de activiteit niet door en krijgt iedere aangemelde student zijn geld terug.

2.24 Minderjarigen zijn van harte welkom bij een workshop, maar dienen wel schriftelijk toestemming te krijgen van (een) ouder(s)/verzorger(s). Voor minderjarige geldt een ander inschrijfformulier.

 

Artikel 3: Verzuim & vakanties

3.1 Yogingie geeft (in overleg) les tijdens officiële feestdagen (met uitzondering van kerst, pasen en koningsdag) maar behoudt zich het recht deze (in overleg) te annuleren. Yogingie houdt zich het recht voor in vakanties een beperkt lesrooster te hanteren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave. Een en ander wordt vroegtijdig kenbaar gemaakt.

3.2 Is de student ernstig ziek en/of heeft de student een blessure opgelopen dan is het in overleg mogelijk de rittenkaart/het abonnement te stoppen en weer op te pakken bij een eerstvolgende mogelijkheid. De opschorting is geen opzegging. De betalingsverplichting blijft bestaan.

3.3 Via het online reserveringssysteem van Momoyoga kan de klant zelf de lessen inboeken. De student krijgt een tegoed op basis van het gekozen abonnement/cursus/kaart. Tot 24 uur van tevoren kan een gereserveerde les nog gecanceld worden met behoud van tegoed. Er kan daarna een nieuwe les worden gekozen. Na deze 24 uur vervalt het tegoed. De student is zelf verantwoordelijk voor het op tijd reserveren van een les. Vol is vol.

3.4 Een student die regelmatig niet op komt dagen en niet heeft gecanceld via het online reserveringssysteem Momoyoga wordt uitgesloten van online reserveren.

 

Artikel 4: Workshops.
 Geldende voor alleen de workshops t.b.v. vrijgezellenfeestjes, vriendinnenfeestjes, bedrijfsuitjes, teambuilding, kinderfeestjes.

De contactpersoon/initiatiefnemer voor de workshop wordt hiermee de “hoofdboeker” genoemd.

4.1 Het is mogelijk een optie voor een workshop te reserveren. Deze optie blijft een week geldig, daarna vervalt de optie en heeft de hoofdboeker en de mede-workshopkandidaten geen recht meer op deze dag en tijdstip. Er dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden om een eventuele nieuwe optie vast te leggen.

4.2 Voor het boeken van een workshop zal te allen tijde eerst contact gezocht moeten worden met Yogingie om een datum & tijdstip af te stemmen.

4.3 De workshop is definitief geboekt als het (online) boekingsformulier is ingevuld. De hoofdboeker dient de gegevens naar volledigheid in te vullen.

4.4 De hoofdboeker draagt de verantwoordelijkheid van de mede-workshopkandidaten, dwz dat indien de hoofdboeker akkoord gaat met de algemene voorwaarden, daarmee akkoord gaat voor de hele groep en de verantwoordelijkheid draagt om de mede-workshopkandidaten op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

4.5 Na de boeking is de hoofdboeker verplicht het volledige bedrag voor de workshop te betalen. Hiervoor dient 1 week vóór de workshop een aanbetaling te worden overgemaakt van € 50,-. Het eventuele resterende bedrag kan contant bij aanvang van de workshop voldaan worden. Het is ook mogelijk het resterende bedrag over te maken met internet-bankieren. Dit dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de workshop te geschieden. Er is geen mogelijkheid tot elektronische betaling op de locatie zelf.

4.6 Wanneer de hoofdboeker niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Yogingie het recht om de hoofdboeker en de mede-workshopkandidaten de dienst te weigeren.

4.7 Annuleren van een workshopboeking kan kosteloos, mogelijk tot 1 week voor de start van de workshop. Bij annulering tot 2 dagen (48 uur) voor de start van workshop is de hoofdboeker 50% van het overeengekomen bedrag schuldig. Daarna is de hoofdboeker het volledige bedrag verschuldigd. (bij ernstige ziekte/blessure is het in overleg mogelijk de workshop te verplaatsen, hiervoor dient een vorm van bewijs overlegd te worden)

4.8
De prijs van een workshop is afhankelijk van het aantal personen. Mocht door uitval van 1 of meerdere personen, of deelname van een of meerdere extra personen de workshop in een andere prijsklasse vallen, dan dient dit minimaal 1 dag (24 uur) voor start van de workshop doorgegeven te worden. Er wordt dan een nieuwe factuur opgesteld.

4.9
Indien uitval van 1 of meerdere personen niet tijdig wordt gemeld (tot 1 dag vóór de start van de workshop) is de hoofdboeker alsnog het bedrag voor deze perso(o)n(en) verschuldigd.

4.10 Door deelname aan de workshop wordt het email adres van de hoofdboeker automatisch toegevoegd aan een mailinglijst waardoor de hoofdboeker nieuwsbrieven kan ontvangen. Indien dit niet gewenst is kan de hoofdboeker zich weer afmelden voor deze nieuwsbrief.

4.11 Minderjarigen zijn van harte welkom in de workshop, maar dienen wel toestemming te krijgen van (een) ouder(s)/verzorger(s). De hoofdboeker is verantwoordelijk voor de toestemming hiervan.

 

Artikel 5: Overige.

5.1 In gevallen waarin deze voorwaarden niet zijn voorzien beslist Yogingie.